Welcome to Inventory System


ระบบวัสดุ
เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับขึ้นทะเบียนวัสดุ เบิกวัสดุ จ่ายวัสดุ คำนวณยอดวัสดุคงเหลือ รายงานวัสดุคงเหลือในคลัง แสดงรายการตามรหัส GPSC รายงานมูลค่าการใชวัสดุ ตามแผนงาน กองทุน กิจกรรม และบริการสืบค้นรหัส GPSC ของวัสดุต่าง ๆ